RC rally Tábor

Pravidla

Pravidla pro rok 2024

Pravidla platná od 1.4.2024


Obsah:

1) Trať

– trať pro soutěže šampionátu může být tvořena zpevněným (beton, asfalt, dlažba, parkety, koberec) i nezpevněným (písek, hlína, tráva, štěrk, šotolina…) povrchem v libovolném poměru, a to jak na venkovních prostranstvích, tak i uvnitř budov

– na trati mohou být využity přírodní překážky, nebo mohou být vytvořeny uměle

– žádná z překážek nesmí poškozovat modely. V případě skoků musí být tyto vytvořeny tak, aby umožňovaly i pomalé a opatrné projetí vozu méně zkušeným jezdcům.

– na trati nesmí být využity takové prvky, které by jednoznačně mohly vést k poškození modelu nebo jeho elektroniky ( hluboké kaluže, střepy…)

– v případě pochybností o způsobilosti trati může každý soutěžící požádat před začátkem rychlostní zkoušky o hlasování, kterého se zúčastní všichni soutěžící, v případě, že trať nebo některá její část bude hlasováním označena jako nezpůsobilá, je pořadatel povinen závadu na trati odstranit, nebo zmíněný úsek ze soutěže vypustit

– v případě extrémních podmínek (např. hustý déšť…) je pořadatel oprávněn zrušit jednotlivé RZ případně i celou soutěž

Obsah


2) Stavební pravidla modelu

Polomaketa rally automobilu v měřítku 1:10 s elektropohonem

 • Podvozek
  – továrně vyráběný on-road podvozek

  – továrně vyráběný podvozek určený pro rally – osazení rally karoserií od výrobce

  – podvozek vlastní konstrukce – doporučena konzultace s vedením šampionátu

 • Parametry modelu
  – maximální šířka podvozku 200mm včetně pneumatik

  – žádná část podvozku nesmí přesahovat povolenou šířku

  – DOPORUČENÍ – žádná podvozková část, nesmí v plném rejdu kola (pravém či levém) přesahovat vnitřní okraj kola (levého, pravého)

  – pohon jedné nebo obou náprav

  – model nesmí poškozovat trať

  – řízena pouze přední náprava

 • Pneumatiky
  – maximální šířka pneu je 28 mm

  – maximální průměr pneumatik 74 mm

  – mazání pneu je na všechny povrchy zakázáno!

  – lze využít všechny běžně dostupné profily pneumatik

  – pneumatiky je možné pouze prořezat, vyřezat jiné úpravy nejsou povoleny

  pneumatiky vlastní výroby je možné použít, ale nesmí nijak poškozovat trať a pořadatel závodu může pneumatiky zakázat a to i v průběhu závodu

  – pneumatiky s hroty nejsou povoleny – pokud tomu pořadatel nestanoví jinak

  – pneumatiky jiné barvy než černé jsou zakázané

 • Motor
  – elektromotor bez omezení
 • Baterie
  – bez omezení, max.jmenovité napětí 8,4V

  – z bezpečnostního hlediska je doporučeno Li-Pol a Li-Fe baterie nabíjet v bezpečnostním vaku

 • Karoserie
  – karoserie typu rally, dle skutečného vozu, který byl v rally soutěžích nasazen, v případě pochybností nutno doložit fotografií

  – poháněná náprava bude určena dle karoserie, tak aby byla shodná se skutečným vozem (do dvoukolek se můžete přihlásit pouze s karoserií, která má u skutečného vozu pouze jednu poháněnou nápravu, do čtyřkolek se můžete přihlásit pouze s karoserií která má u skutečného vozu obě poháněné nápravy), v případě že se skutečný vůz dělá s pohonem jedné i obou náprav, můžete si kategorii zvolit

  – nejsou povoleny modely vozů, které se zúčastnily dálkových rally soutěží (Dakar atp.)

  – nutno zachovat charakteristický vzhled daného vozu

  – žádná z částí podvozku nesmí výrazně přesahovat karoserii

  – nesmí být nijak upravována (týká se hlavně tvaru křídla a umístění křídla na karoserii)

  – barevné provedení není omezeno

 • Technická kontrola
  – pořadatel může nařídit technické kontroly (přejímky) před startem soutěže

  – jezdci předají vozy do UP a následně proběhne technická „přejímka“

  – ředitel soutěže nebo člen Jury je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže požádat soutěžícího o provedení kontroly modelu, soutěžící je povinen mu kontrolu umožnit, pokud tuto kontrolu ani na vyzvání ředitele ihned neumožní, bude ze soutěže okamžitě vyloučen bez náhrady

  – jezdec musí být při kontrole přítomen

  – kontrola nesmí nijak omezovat jezdce v startu nebo jízdě po RZ a minimálně omezit jeho práci v servisu

  – pořadatel má právo pozastavit soutěž do doby než proběhne kontrola technického stavu modelu

  – technická kontrola vychází ze „Stavebních pravidel“ modelu viz. bod 2) v pravidlech

  – pokud jezdec nesplňuje v jakémkoliv bodě pravidla je tento přestupek předán Jury k projednání

  – komise Jury může udělit za tento přestupek 30s – před startem soutěže a nebo VP – již během soutěže a předá jezdci model k nápravě pochybení, pokud neprovede nápravu před startem další RZ bude ze soutěže vyloučen bez náhrady

Obsah


3) Soutěžní pravidla

 • Závod
  – soutěž se skládá z jednotlivých RZ

  – minimální počet RZ pro uspořádání závodu započítávaného do šampionátu je 8 RZ ( u zimních soutěží 6RZ)

  – pořadatel soutěže informuje o povrchu RZ v propozicích

  časový harmongram soutěže a ostatní informace jsou v dostatečném předstihu zveřejněny v propozicích závodu

  – pokud chce pořadatel nějaké informace v propozicích pozměnit učiní tak nejdéle do středy před soutěží, aby jezdci mohli na změny reagovat

  – startovní pořadí stanoví pořadatel s přihlédnutím k průběžnému pořadí

  – přejímka vozu proběhne dle propozic závodu před startem, jezdec je povinen odevzdat vůz do uzavřeného parkoviště do stanoveného času

  – karoserie modelu musí být po celou dobu soutěže viditelně označena startovními čísly platnými pro danou soutěž (soutěžní rok), rozmístění všech startovních čísel musí být podle vzorové předlohy (Umístění čísel), pokud tak nebude a na vyzvání pořadatele se jezdec neubere k nápravě může být ze soutěže vyloučen bez náhrady

  – soutěžící může v jedné soutěži startovat pouze s jedním vozem a během soutěže nesmí vyměnit střední díl (plato) podvozku ani karosérii

  – výjimka platí pro jezdce ktegorie Junior+, ti mohou startovat na jednom podvozku s jiným jezdcem, ale musí mít každý SVOJÍ karoserii

  – na startu a v cíli musí být na voze nasazena karoserie, není dovoleno jet v RZ bez nasazené karosérie

 • Přihlášky
  – zájemce o start vyplní internetovou přihlášku a odešle

  – do 48 hodin budete zapsáni do startovní listiny – zbarveni červeně

  – pokud nebude jezdec připsán do 48h do startovky ať neprodleně kontaktuje vedení na emailu rcrallytabor@centrum.cz

  jezdec se odesláním přihlášky zavazuje k plnění pravidel RC Rally Tábor

 • Komise Jury
  – před startem soutěže, během rozpravy, se stanový tříčlenná komise, která bude řešit vzniklé problémy během soutěže

  – tato komise uděluje penalizace, povoluje testování a jezdci se na ní obrací se všemi problémy

 • Startovné
  – Každý přihlášený jezdec se přijde osobně prezentovat ve stanovené době dle propozic závodu ke stolku hlavního pořadatele (pokladníka) a zde zaplatí startovné

  – pokud jezdec nezaplatí v čase určeném pro prezentaci startovné může být vyloučen ze soutěže

  – pořadatel může čas pro placení prodloužit, ale nikoliv zkrátit

  – startovné na rok 2024 je následující:

  • 100Kč – jezdci kategorie Junior a Junior+
  • 250Kč – ostatní jezdci

  – jedna sada startovních čísel 50 Kč (čísla platná pro celou sezónu)

  – u dvoudenních podniků se startovné může navýšit

  – startovní čísla se během sezóny nemění

  – čísla jsou ve dvou variantách (Umístění čísel) a jezdci si je volí dle své potřeby

 • Start a cíl závodu
  závod začíná předáním vozu do UP před startem první RZ dle časového harmonogramu

  závod končí předáním vozu do UP po poslední RZ

  – Umístění vozu na cílovou rampou je součást závěrečného vyhlašovacího ceremoniálu, při kterém je vyhlášeno kompletní pořadí jezdců

  – pokud účastník závodu opustí místo konání před tím, než poslední startující jezdec předá svůj vůz po poslední RZ do UP, může být ze závodu vyloučen a nebude za daný závod bodován

 • Starty do RZ
  – na start se staví jezdci sami a startují dle předem stanového časového rozpisu

  – časový rozpis je vyvěšen minimálně pět minut před startem RZ

  – jezdec je povinen hlídat si svůj startovní čas

  – pokud jezdec neodstartuje do následujících 30ti sekund po daném startovacím čase, není již vpuštěn na trať a musí neprodleně opustit startovací post a je mu přidělen náhradní čas

  není možno startovat v jiném čase proto je nutné upozornit pořadatele na pozdní start předchozího jezdce

 • Servisní intervaly
  servisní interval volí pořadatel soutěže

  – servisy jsou předem určeny v časovém harmonogramu soutěže

  – nejdéle ovšem po dvou odjetých RZ

  – pokud není mezi RZ povolen servis umístí jezdec po projetí cílem rychlostní zkoušky model do uzavřeného parkoviště – UP, kde zůstává až do startu další RZ

  – oprava vozu je časově omezena, pouze startem do následující RZ dle svého startovního času

  – v případě špatných klimatických podmínek může pořadatel zrušit pevné servisní intervaly

  – pořadatel nemusí vypisovat pevné intervaly a servis je tím stanoven po každé RZ

 • RZ
  – jezdec jede po předem vytyčené trase RZ

  – pořadatel není povinen procházet s jezdci trať, ale musí jim umožnit samostatné projití tratě před startem aniž by omezil jejich čas startu

  – oprava na RZ je povolena jen tím co má jezdec při sobě nikoliv pro co si může dojít do servisu (vyloučeno je i poskytnutí nářadí jinou osobou)

  – v průběhu RZ se modelu může dotknout pouze jezdec (naplatí pro kategorii Junior+ a Junior, kde s opravou může pomoci jedna doprovázející osoba)

  – po dojetí RZ je jezdec povinen nahlásit svoje startovní číslo (jméno) bez vyzvání časoměřiče pokud tak neučiní nemusí být v dané RZ klasifikován

  – jezdec je povinen na RZ pustit rychleji jedoucího jezdce bez vyzvání pořadatele

  – jezdec se modelu dotkne rukou až v případě, že model není schopen se pohybovat vpřed ani vzad !!!

 • Super speciální RZ – SS– poslední test dne se pojede jako SS – super speciální RZ

  – před touto RZ bude povolen Servis!

  první desítka aktuálního pořadí v soutěži bude startovat V OBRÁCENÉM POŘADÍ!!!

  – zbývající část startovního pole startuje v pořadí získaném v aktuální soutěži

  – startovní listina bude včas vyvěšena a jezdci na vyvěšení budou upozorněni pořadatelem!!!

  – za tuto RZ dostanou první tři v RZ body více v bodování

   

 • Bodování
  – bodování: 21 bodový systém

  místo body místo body
  1 21 9 7
  2 17 10 6
  3 14 11 5
  4 12 12 4
  5 11 13 3
  6 10 14 2
  7 9 15 1
  8 8

  – bodování: Super Speciální RZ

  místo v SS body
  1 3
  2 2
  3 1

  – do celkového součtu dosažených bodů na konci sezóny se počítá 5 nejlepších z 6 dosažených výsledků , jeden nejhorší se škrtá (nejhorší výsledek je ten, na kterém se jezdec umístil na nejhorším místě)

  – v případě shodného počtu bodů rozhoduje vyšší počet prvních míst, v případě shody pak rozhodují místa druhá atd.

  – získané body za Super speciální RZ se neškrtají ani v soutěži, kterou jezdec na konci sezóny bude škrtat

  – pro započtení závodu je nutné odjet minimálně 2/3 závodu (min. 6RZ), pokud se tento počet nedodrží nelze závod započítat do hodnocení šampionátu

  – od 2/3 závodu bude každá regulérně dokončená rychlostní zkouška (dojeli všichni bez nutnosti RZ rušit) předčasně zrušeného závodu, brána jako Super speciální, za předpokladu, že trať se stane nesjízdnou v průběhu z důvodu náhlé změny počasí

   

Obsah


4) Penalizace

 • Penalizace
  – uděluje ředitel závodu, Jury nebo časoměřič závodu a všechny dotazy na penalizace jezdci směřují na ně
 • Volný průjezd
  VP
  – pro danou RZ a daného jezdce se vypočítá 1,5x násobek času jezdce, který v té dané RZ dojel na stejné pozici, na jaké byl v celkovém pořadí klasifikován penalizovaný jezdec před danou RZ, jenž nedokončil

  (tzn., když po 4.RZ je jezdec celkově sedmý, tak pro další, pátou RZ, v které nedojel, se mu VP počítá z 1,5-násobku času sedmého jezdce v té dané RZ)

  – v případě VP v 1.RZ se čas počítá jako 2x čas vítěze 1.RZ

  – pokud VP dostane poslední jezdec ve výsledcích, dostává 1,5x násobek posledního v RZ, jenž danou RZ dojel do cíle

 • Start do RZ
  – pokud jezdec neodstartuje nejdéle do 30s po svém času, je mu automaticky přidělen volný průjezd – VP a tento jezdec RZ vynechává!

  – pokud jezdec neodstartuje vůbec má taktéž automaticky VP

  – jezdec je povinen informovat časoměřičský stolek pokud neodstartuje do RZ

 • RZ
  – jezdec se drží vyznačené trati, v případě nedodržení trati komise Jury rozhodne, zda jezdec obdrží penalizaci 30s nebo VP

  – nedokončení poslední RZ – VP

  – pokud se během RZ jezdec úmyslně dotkne modelu nohou (kopne) bude mu udělena penalizace 30s

  – pokud jezdec neumožní předjetí rychlejšímu jezdci bude penalizován 30s

 • Průjezd startem a cílem
  – předčasný start je posouzen komisí Jury a penalizován buď to 10s nebo VP

  – kontakt jezdce se startovním bránou není penalizován

  – kontakt jezdce s cílovou bránou je penalizován 10s (penalizován je i kontakt se značkami označujícími prostor cílové brány)

 • Servis
  – pokud jezdec nedodrží předepsané servisní intervaly bude mu udělena penalizace 10s

  – neodstartuje-li jezdec do RZ po servisu musí se nahlásit a je mu připsáno VP

  – pokud jezdec nedokončí RZ a je mu přiděleno VP, nedostává již penalizaci za nedodržení servisních intervalů

Obsah


5) Protesty a chování na rally

 • Jury
  – při ranní rozpravě bude stanovena 3člená komise z jezdců (mimo jezdců kategorie Junior a Junior+)

  – dohlíží na „fair play“ průběh soutěže

  – tato komise posuzuje přestupky a překročení pravidel

  – komise může udělit časové penalizace, VP a nebo vyloučení ze soutěže

  – v případě, že je předmětem jednání člen jury, zastupuje pozici třetího hlasujícího ředitel závodu

  – jury je povinna vyřknout rozhodnutí nejdéle do startu další RZ

  – jury jedná v zájmu jezdců i pořadatelů

 • Protest

  každý jezdec má právo podat protest

  – protest je možno podat během závodního dne až do začátku vyhlašování výsledků, po vyhlášení výsledků jsou výsledky platné, a nelze se proti nim odvolat

  – při podání protestu proti jinému jezdci je třeba zaplatit 500 Kč, v případě uznání protestu bude zaplacená částka vrácena

  – protest řeší ředitel soutěže a Jury

  rozhodnutí Jury je konečné a není proti němu odvolání!

 • Zákazy
  je zakázáno v průběhu soutěže, až do projetí posledního jezdce cílem pojíždět s modelem v blízkosti trati, nebo přímo na ní, pokud soutěžící potřebuje po opravě vyzkoušet funkci modelu, může tak učinit pouze ve vyhrazeném prostoru a po informování alespoň jednoho člena komise Jury

  pokud jezdec tak neučiní může být vyloučen ze soutěže bez náhrady

 • Nesportovní chování
  nesportovní chování (hrubé a vulgární výrazy na adresu účastníků soutěže, pořadatele) závodníka je potrestáno okamžitou diskvalifikací ze závodu potažmo z celé sezóny a to bez náhrady

Obsah


6) Týmy

 • Specifikace týmu
  – tým tvoří dva a více jezdců

  – tým musí mít karoserie stejné značky, modelu a stejného zbarvení (povoleno je obrácené zbarvení po konzultaci s vedením)

  – jednotlivý členové teamu mohou startovat s odlišným pohonem náprav, ale vždy musí být splněno pravidlo, že poháněná náprava odpovídá předloze

  – pro vznik týmu je doporučeno nevytvářet tým spojením dvou jezdců z první desítky, aby se zachoval konkurenční boj

 • – možnost registrace do poháru teamu je po celý rok

 • Nahlášení jezdců
  – teamy s více jezdci udají při prezentaci dva jezdce, kteří budou bodovat za tým, pokud tak neučiní boduje teamová jednička a dvojka(pokud se účastní záodu)
 • Bodování
  – pro stanovení bodů jsou z tabulky vypuštěni všichni jezdci nestartující za team a teamový nebodující jezdci a následně jsou přiděleny body viz. tabulka v odstavci 3, dle těchto bodů se stanoví tabulka určující pořadí týmů a těm jsou následně přiděleny body viz. tabulka v odstavci 3 (to znamená, že vítězný tým získává 21, druhý v pořadí 17, …)
 • Označení
  – jezdci jsou označeni ve startovní listině písmenkem T
 • Vyhodnocení
  – proběhne na každém závodě a na konci sezóny a budou hodnoceny první tři teamy
  – do celkového součtu dosažených bodů na konci sezóny se počítají všechny výsledky

Obsah


7) Junioři+

 • Věk
  – do kategorie Junior+ spadají jezdci, kteří v soutěžním roce dovrší max. 9-té narozeniny a nebo mladší (ročník narození 2015 a mladší)
 • Označení
  – jezdci jsou označeni ve startovní listině písmenkem J+

 • Vyhodnocení
  – proběhne na každém závodě a na konci sezóny a budou hodnoceni první tři jezdci
  – do celkového součtu dosažených bodů na konci sezóny se počítá 5 nejlepších z 6 dosažených výsledků , jeden nejhorší se škrtá

Obsah


8) Junioři

 • Věk
  – do kategorie Junior spadají jezdci, kteří v soutěžním roce dovrší minimálně 10-té a maximálně 15-té narozeniny(ročník narození 2009 až 2014)
 • Označení
  – jezdci jsou označeni ve startovní listině písmenkem J

 • Vyhodnocení
  – proběhne na každém závodě a na konci sezóny a budou hodnoceni první tři jezdci
  – do celkového součtu dosažených bodů na konci sezóny se počítá 5 nejlepších z 6 dosažených výsledků , jeden nejhorší se škrtá

Obsah


9) Senioři

 • Věk
  – do kategorie senior spadají jezdci, kteří v soutěžním roce dovrší 45-té narozeniny a starší(ročník narození 1979 a starší)
 • Označení
  – jezdci jsou označeni ve startovní listině písmenkem S
 • Vyhodnocení
  – proběhne na každém závodě a na konci sezóny a budou hodnoceni první tři jezdci
  – do celkového součtu dosažených bodů na konci sezóny se počítá 5 nejlepších z 6 dosažených výsledků , jeden nejhorší se škrtá

Obsah


10) F2 cup

 • Pravidla F2 cupu
  – modely s pouze jednou poháněnou nápravou

  – modely dále musí splňovat technická pravidla dle bodu 2)

 • Soutěže

  – v některých soutěžích se můžeme setkat s místy, která nebudou sjízdzná pro vozy s jednou poháněnou nápravou, tyto místa budou označena ředitelem soutěže a jezdci si budou moci pomoci ve zdolání těchto míst (bude specifikováno jak)

 • Označení
  – jezdci jsou označeni ve startovní listině písmenkem F2
 • Vyhodnocení
  – proběhne na každém závodě (podmínkou vyhlašování je přihlášení minimálně 4 jezdců do této kategorie) a na konci sezóny a budou hodnoceni první tři jezdci

  – do celkového součtu dosažených bodů na konci sezóny se počítá 5 nejlepších z 6 dosažených výsledků , jeden nejhorší se škrtá

Obsah


11) Kategorie Klasik

 • Pravidla kategorie Klasik

  jednotné pneumatiky vzorku Rally Block dodané pořadatelem

  – jednotné pneumatiky je možné zakoupit na každém závodě, cena 300 Kč za sadu včetně disků

  – není umožněno použití jiných, než výrobcem dodaných a označených pneumatik

  – není umožněna jakákoli změna vzorku pneumatiky

  – jezdec je povinen nahlásit start v kategorie v přihlášce na závod, nejpozději pak při platbě startovného

  – jezdec může kdykoli během závodu požádat o vyřazení z této kategorie

  – pořadatel bude během soutěže použití pneumatiky namátkově kontrolovat

  – pokud jezdec nedodrží pravidlo pneumatik bude penalizován 30s v závodě, vyřazením z bodování kategorie Klasik a vyloučením z této kategorie do konce sezóny

 • Označení
  – jezdci jsou označeni ve startovní listině písmenkem K
 • Vyhodnocení
  – proběhne na každém závodě (podmínkou vyhlašování je přihlášení minimálně 4 jezdců do této kategorie) a na konci sezóny a budou hodnoceni první tři jezdci

  – do celkového součtu dosažených bodů na konci sezóny se počítá 5 nejlepších z 6 dosažených výsledků , jeden nejhorší se škrtá

Obsah


11) Výsledky

 • Závod
  – vyhlášení výsledků proběhne po dojetí soutěže a uzavření výsledků daného závodu

  – vyhodnocení pořadí, týmů, juniorů, juniorů+, seniorů, F2 cupu, kategorie Klasik a celkového pořadí proběhne na konci závodu

 • Šampionát
  – celkové vyhodnocení všech kategorií proběhne na konci sezóny

  – na konci sezóny bude vyhlášen i jezdec, který získal nejvíce bodů v Super Speciální RZ

Obsah


12) Ostatní ustanovení

  přihlášením do závodu každý z účastníků bere na vědomí, že je na závodech na vlastní nebezpečí a žádný z organizátorů, pořadatelů ani pořádajících klubů nenese odpovědnost za případně vzniklou škodu s tím, že každý odpovídá pouze za škodu, kterou bezprostředně způsobí, každý je povinen předcházet škodám a dodržovat právní povinnosti, přítomné osoby souhlasí s tím, že se budou řídit pokyny pořadatele, budou dodržovat program akce a nebudou po pořadatelích či pořádajících klubech požadovat žádnou náhradu škody

  – pořadatelé mohou ze závodu zveřejňovat reportáže, přihlášením do závodu či příchodem do prostoru, kde se závod koná, dávají jednotlivé osoby souhlas k zachycení a rozšiřováním podoby člověka, a to jak formou obrazového či zvukového záznamu

Obsah

Odeslání přihlášky jezdec souhlasí s pravidly a musí je respektovat.

Pravidla platná od 1.4.2024

Facebook